Kategoriarkiv: Farge

Genetisk bakgrunn og nedarving av hvite flekker hos hest

En masteroppgave på SLU i 2009 tok for seg ulike typer hvite avtegn hos hest. Et oversatt sammendrag finner du under, og nederst er link til oppgaven i sin helhet.

Studier på pelsfarger er viktig, i visse raser er kun et fåtall farger godkjent, og det finnes farger som er assosiert med ulike typer sykdommer. Studier på fargenes genetiske årsak kan dermed lette videre forskning. Hensikten med dette arbeidet var å få et innblikk i nedarvingen for «splashed white», og hvite flekker på magen. Det finnes ingen mistanke om at disse fargene fører til sykdommer. Svensk Varmblod (SWB) ble brukt for å studere mageflekker, mens islandshesten ble brukt for å undersøke «splashed white». En av hypotesene var et det finnes en felles genetisk bakgrunn for disse fenotypene. I studiet ble familieinformasjon fra en islandsk og seks SV-hingster brukt. Prøver ble innhentet fra det husdyrgenetiske laboratoriet på Sveriges Landbruksuniversitet. Materiale omfattet totalt 356 hester; disse ble gentypet for åtte genetiske markører (mikrosatelitter) nær kandidatgenene. Genotypingen ble gjort gjennom PCR amplifisering og kapillær elektrofores. Avstammings- og fenotypeinformasjon ble brukt sammen med genotypeinformasjonen for å utføre assosiasjons- og sammenhengsanalyser.

Avstammings- og fenotypeinformasjonen ble innhentet fra Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH). For å studere nedarvingen ble halvsøskenmateriale fra SVB-hingstene brukt og hoppene ble brukt som kontrollgruppe. «Splashed white», hvit mageflekk og hvite avtegn på benene har en kompleks nedarving. Et Kiligand-gen er trolig involvert i både «splashed white» og mageflekk, mens Kit regulerer hvite avtegn på ben. Kit virker også å regulere hvite avtegn på hodet. Hvite avtegn påvirkes av hestens grunnfarge, røde hester har mer hvite avtegn, mens brune og svarte hester har mindre hvite avtegn.

 

Genetic Characterization and Inheritance of Belly Spot and Splashed White Coat Color in Horses Helena Eken, 2009

 

Hvite avtegn hos Franches-Montagnes

Pelsfarge og avtegn har som hovedregel en enkel nedarving, mens enkelte har en mer sammensatt genetisk bakgrunn. Analysering og bruk av egenskaper med kompleks nedarving er utfordrende hos alle arter, men vi kan bruke den reduserte genetiske variasjonen hos domestiserte dyr for å få innsyn i den den genomiske interaksjonen bak sammensatte egenskaper. Avtegn på hode og ben er eksempel på komplekse egenskaper hvor man så langt vet lite om nedarvingen.

I det foreliggende studiet ble forekomst av hvite avteng i ansikt på ben og hode hos hester av rasen Franches-Montagnes (FM) registrert i et standardisert system. Deretter ble et såkalt genovidt assosiasjonsstudie gjennomført for å forsøke å finne områder på genomet som syntes å ha sammenheng med avtegnene hos 1077 FM-hester. Total syv områder (loci) som kodet for såkalte kvantitative egenskaper ble identifisert som potensielt underliggende årsak til hvite avtegn. Tre av områdene, MC1R, og to allerede kjente områder KIT og MITF anses som de viktigste områdene for forekomsten av hvite avtegn hos denne rasen. De syv områdene forklarte 54% av variasjonen mellom avtegn observert i studiet, mens de to sistnevnte forklarte 26% av variasjonen. Disses innvirkning på avtegn virket å være påvirket av hestens grunnfarge, og hvor avtegnene var plassert på hesten.

Finmapping ble utført for å identifisere haplotypene, deretter ble fylogenetisk slektskap mellom haplotypene beregnet for å finne både deres seleksjons og evolusjons innflytelse på hvite avtegn. Det virker som om KIT og MITF fungerer på en additiv måte og at mutasjoner som akkumuleres i disse områdene øker frekvensen av hvite avtegn.

 

Accumulating Mutations in Series of Haplotypes at the KIT and MITF Loci are major determinants of White Markings in Franches-Montagnes horses. Haase et al., 2013

Hvorfor blir en skimmel, skimmel?

En doktorgrad som tar for seg fargegenetikk, og bruker fargevariasjoner hos husdyr for å studere gener og samhandling mellom gener som påvirker pels/hudfarge. Husdyr har mye større fargevariasjon enn ville dyr, og de er dermed verdifulle ressurser for slike studier. Avhandlingen tar for seg dominant hvit farge på gris, og avblekbar skimmel på hest.

Lokuset som koder for avblekbar skimling har blitt kartlagt og befinner seg på hestens kromosom 25. Det er antatt at denne mutasjonen kun oppsto én gang for flere tusen år siden.

Mer om denne forskningen i linken under:

Molecular coat colour genetics – dominant white in pigs and greying with age in horses, G. Pielberg, 2004